Alapszabály

ALLAPSZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.) A Társaság neve: Magyar Rovartani Társaság 

2.) A Társaság székhelye: 1088 Budapest, Baross utca 13. 

3.) A Társaság pecsétje: Magyarország rovarfaunájára jellemzó bogár (Pselaphus mehadiensis Friv.) képe; körírás; Magyar Rovartani Társaság - 1910 (alapítás éve). 

4.) A Társaság jogállása: A Társaság önálló jogi személy. A Társaság a közhasznú szervezetekról szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet. 

5.) A Társaság közhasznú tevékenysége: A Társaság cél szerinti tevékenysége a közhasznú szervezetekról 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában foglalt közhasznú tevékenységek közül a 3. sorszám alatt feltüntetett tudományos tevékenység, kutatás, a 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és 5. sorszám alatt feltüntetett kulturális tevékenység. 

6.) A Társaság céljai és feladatai: I. A rovartan általános művelése, elsósorban a magyarországi rovarvilág kutatása a természetvédelem keretei között, annak védelme és vizsgálata, valamint a rovartani ismeretek terjesztése. II. Rendezvények szervezése, valamint rovartani tárgyú folyóirat kiadása amelyben a tudományos cikkek, tanulmányok közlése mellett a Társaság működéséról szóló anyagok is helyet kapnak. III. Társas rovargyűjtó, rovarmegfigyeló kirándulások és összejövetelek stb. szervezése és rendezése. IV. Kapcsolatok kialakítása és ápolása más hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel. A Társaság közhasznú szolgáltatásainak igénybevételére az egyesületi tagokon kívül más személyek számára is lehetóséget ad, a Társaság nem zárja ki, hogy ezen szolgáltatásaiból más is részesülhessen, rendezvényein részt vegyen. 

7.) A Társaság vállalkozási tevékenységet nem végez. 

8.) A Társaság függetlensége A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól minden tekintetben független, azokat anyagi támogatásban nem részesít és azoktól anyagi támogatást nem kap. A Társaság sem az országgyűlési képviselói választásokon, sem az önkormányzati képviselói választásokon jelöltet nem állít, illetve országgyűlési és önkormányzati képviselói jelölteket anyagilag nem támogat. 

ALAPSZABÁLYZAT II. FEJEZET TAGSÁG 

1.) A Társaság nyitott, így tagjává válhat minden magyar és külföldi magánszemély, amennyiben rendelkezik két tag írásbeli ajánlásával és a Társaság közgyűlése a belépési kérelmét elfogadta és az új tag tagsági díját befizette. A Társaság tagjának felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés abban az esetben választja meg a jelentkezót a Társaság tagjává, amennyiben a tagok többsége a közgyűlésen az új tag csatlakozási kérelmét megszavazza. A Társaság új tagját az elnökség - a közgyűlés határozata alapján - az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti. A közgyűlés határozatával - ezen határozatában megjelölt idótartamra - tiszteletbeli tag címet adományoz azon személyek részére, akik az Egyesület munkájában nem kívánnak részt venni, de annak céljait anyagi juttatással vagy más módon jelentósen támogatják, illetve aki a Magyar Rovartani Társaság, a magyar rovartan művelése érdekében kiemelkedó tevékenységet fejt ki. 

2.) A Társaság tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és a Társaság bármely tisztségére választhatók, jogosultak részt venni a Társaság minden rendezvényén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, és közreműködhetnek a Társaság munkájában, igénybe vehetik a Társaság szolgáltatásait, a Társaság rendelkezésére álló anyagi eszközöket és a Társaság rendezvényeire vendégeket hozhat. A Társaság által hozott jogszabályba vagy alapszabályba ütközó határozat megsemmisítését a Társaság bármely tagja indítványozhatja a bíróság elótt. 

3.) A tagok kötelesek: - a szervezeti életben részt venni, - a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni és - a tagdíjat rendszeresen fizetni. - az alapszabályban elfogadott célkitűzéseknek megfeleló munkával, társadalmi, erkölcsi magatartással a Társasághoz méltó tevékenységet végezni

4.) A tagsági viszony megszűnik: - ha a kilépési szándékát az elnökségnek írásban bejelenti, - ha 3 éven keresztül írásbeli felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat, - a tag kizárásával, - a tag halálával. Ki kell zárni azt a tagot, aki a Társaság alapszabályába ütközó tevékenységet folytat, bűntettet vagy a közerkölcsöt súlyosan sértó cselekményt követ el. A kizárás a közgyűlés által esetileg a tagok közül létrehozott három tagú fegyelmi tanács javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A fegyelmi tanács köteles a kizárásra okot adó magatartást megvizsgálni, a kizárni javasolt tagot meghallgatni és ennek alapján javaslatát a fegyelmi tanács megalakításától számított 30 napon belül a közgyűlés elé terjeszteni. A kizárni javasolt tag jogosult jogi képviselót megbízni, illetve a fegyelmi tanács irataiba betekinteni. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértó határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság elótt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

ALAPSZABÁLYZAT III. FEJEZET A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

1.) A Társaság bevételei a tagdíjakból, a magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által tett felajánlásokból és a Társaság tevékenységéból származó bevételekból, valamint állami támogatásokból állnak. 

2.) A Társaság tagjai az Alapszabály szerint tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj mértékének megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

3.) A Társaság vagyonát a jelen alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében éves költségvetése szerint használja fel. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott célokra fordítja. 

4.) A Társaság az elnökség tagjait (az elnököt, a 2 alelnököt, a titkárt, a pénztárost, az ellenórt, a jegyzót és a szerkesztót), a Társaság számára felajánlást teljesító személyeket, valamint ezek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetó szolgáltatások, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfeleló juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban (azaz a Társaság által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatásban) nem részesítheti. 

5.) A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a.) a számviteli beszámolót, 

b.) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c.) az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e.) a központi költségvetési szervtól, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitól kapott támogatás mértékét, 

f.) a Társaság vezetó tisztségviselóinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, (a Társaság elnökségének tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, azért díjazást nem kapnak) 

g.) a közhasznú tevékenységról szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentésbe a Társaság székhelyén elózetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, illetóleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság közleményeit és az éves beszámolóit, a működésével, szolgáltatásainak igénybevételének módjával kapcsolatos információkat a Növényvédelem című országos havilapban kell nyilvánosságra hozni. 

6.) A Társaság nevében vagy javára történó adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetóleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűzódó jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Társaság nevében vagy javára történó adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetó. A Társaság részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A Társaság az államháztartás alrendszereitól - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzódés alapján részesülhet támogatásban. A szerzódésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A fentiek szerint igénybe vehetó támogatási lehetóségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetók. A Társaság bármely cél szerinti juttatását - a létesító okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekból - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak elóre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

7.) A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesító értékpapírt nem bocsáthat ki. 

8.) A Társaságnak a cél szerinti tevékenységéból származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

9.) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal azért nem felelnek. A Társaság szabályszerű vagyonkezeléséért az elnök és a titkár együttesen felelós. 

ALAPSZABÁLYZAT IV. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

A Társaság legfóbb szerve a közgyűlés, a végrehajtó szerve a választmány, ellenórzó szerve a számvizsgáló bizottság, ügyintézó szerve az elnökség, amelynek tisztségviselói az elnök, a 2 alelnök, a titkár, a szerkesztó, a jegyzó, az ellenór és a pénztáros. 

1.) Összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet elnökségi tag vagy egyesületi tisztségviseló, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerósen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett elóélethez fűzódó hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. A közgyűlés és elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), továbbá élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelósség alól mentesül vagy bármilyen más elónyben részesül, illetve a megkötendó jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minósül elónynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli juttatás. 

2.) A közgyűlés A Társaság legfelsóbb szerve a tagok összességéból álló közgyűlés. A közgyűlés: - megállapítja és módosítja a Társaság Alapszabályát, - a tagok soraiból megválasztja és felmenti az elnökség tagjait és a Társaság egyéb tisztségviselóit, - dönt a Társaság ügyintézó és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról, - meghatározza az éves költségvetést, - elfogadja az elózó évról készített éves beszámolót, - elfogadja a közhasznúsági jelentést, - meghatározza a tagsági díj mértékét, - dönt a Társaság feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléséról, - megállapítja és módosítja a Társaság esetlegesen létrehozott Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ), - dönt a tag felvételéról és kizárásáról, - az évi költségvetés megállapítása, - állásfoglalás fontosabb elvi és gyakorlati kérdésekben, - tiszteletbeli tagság adományozása, - a Választmány és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, - a Társaság ügyrendjének megállapítása. A közgyűlést az elnökség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer, a Társaság pénzügyi évének lezárását követó száznyolcvan (180) napon belül (éves közgyűlés) köteles összehívni. A rendkívüli közgyűlést az elnök önállóan is jogosult összehívni. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza. A közgyűlés idópontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló elóterjesztések szövegének megküldésével - a tagok részére postai úton, telefax, illetóleg kézbesító útján vagy e-mailen kell elküldeni, illetve a Társaság internetes honlapján kell megjelentetni legalább tizennégy (14) nappal a közgyűlés kitűzött idópontját megelózóen. Nem szükséges külön meghívót küldeni az elnapolt közgyűlés ismételt összehívására, ha annak idópontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték. A közgyűlést a Társaság elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnök vezeti a közgyűlést. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezó tagok legalább ötvenegy százaléka (51 %) jelen van. Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a közgyűlést el kell napolni, a megismételt közgyűlést azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított harminc (30) napon belüli idópontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés - függetlenül a megjelent tagok számától - határozatképes. A közgyűlés határozatait - közöttük az éves beszámoló jóváhagyását - a jelen lévó tagok többségi szavazatával hozza meg. A közgyűlésen minden tagot egy (1) szavazat illet meg. Minden a közgyűlésen elóterjesztett kérdés tárgyában nyíltan, kézfeltartással történik a szavazás, kivéve, ha az elnök titkos szavazást rendel el vagy a titkos szavazást a megjelent tagok többsége kéri. A jelenlévó tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az alapszabály módosításához, illetve a Választmány megválasztásához. A közgyűlésról kettó példányban jegyzókönyvet kell felvenni. A jegyzókönyv felvételéról az elnök gondoskodik. A jegyzókönyvben rögzíteni kell: - a közgyűlés idópontját és helyét, - a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét, - a közgyűlési ülésen szavazásra bocsátott elóterjesztéseket, - az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzók számarányának feltüntetésével, - a közgyűlés határozatait, - megjelentek nevét. A közgyűlés tagjai közül kettó (2) jegyzókönyv-hitelesítót választ. A jegyzókönyvet a közgyűlés levezetóje és a jegyzókönyv-hitelesítók írják alá. A Közgyűlésról készült jegyzókönyvet a Magyar Rovartani Társaság irattárában kell elhelyezni. A közgyűlési ülések jegyzókönyveit a Társaság székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok idórendben fellelhetók legyenek. A közgyűlésen hozott határozatokat a meghozatalukat követóen közvetlenül postai úton kell közölni az érintettekkel. A közgyűlési ülés jegyzókönyvét a Társaság székhelyén elózetes egyeztetés alapján bárki megtekintheti. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés bárki számára elózetes egyeztetés alapján a Társaság székhelyén lehetséges. 

3.) A Választmány A Választmány a Közgyűlés által három évre választott szerv, amely gondoskodik az alapszabályban és az ügyrendben foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A Közgyűlések közötti idószakokban dönt a Társaság mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Választmány 15 választott tagból áll. Valamelyik tag halála, kilépése, kizárása, vagy törlése esetén új tagokat lehet választani. A Választmány tagjai közé a Közgyűlés a választott tagokon felül örökös tagokat választhat. A Választmány tagjainak választására az elnökség megválasztására vonatkozó szabályok irányadóak azzal, hogy elózetesen megállapításra kerül, mennyi választmányi tag kerül megválasztásra, illetve a Választmány tagjaivá a legtöbb szavazatot kapott jelöltek válnak. A Választmány a rovartan és a Társaság tevékenysége iránt érdeklódó fiatalkorúak számára ifjúsági csoportot szervezhet. A Választmány a Közgyűlésnek beszámolási felelósséggel tartozik. A Választmány ülését 3 havonként egyszer, de ha tagjainak egyharmada szükségesnek tartja ülést bármikor össze kell hívni. A tagokat legalább 3 nappal elóbb értesíteni kell az ülésról. Határozatainak megszavazására a közgyűlési határozatok meghozatalára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelóen alkalmazni. A választmány üléseiról készítendó dokumentumokra vonatkozóan szintén a közgyűlésre vonatkozó szabályokat foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az aláírásokat az Elnökség egy tagja - a jegyzó kivételével - hitelesíti. Az Választmány egyes feladatok ellátására a tagok közül állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetve azzal külsó személyeket megbízhat, illetve alkalmazhat. A megbízottak, alkalmazottak díjazását az elnökség az éves költségvetés keretei között jogosult megállapítani. 

4.) Az elnökség A Társaság állandó vezetó ügyintézó szerve nyolc (8) tagból álló elnökség. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg 3 évre. A megválasztott elnökségi tagok közül a közgyűlés által kerül megválasztásra az elnök, a két alelnök, titkár, szerkesztó, pénztáros, a jegyzó és az ellenór. Az Elnökség biztosítja a Társaság feladatainak és a Választmány határozatainak végrehajtását, illetve ellátja a Társaság ügyviteli feladatait. Az Elnökség tagja: elnök (aki egyben a Társaság elnöke), 2 alelnök, titkár, szerkesztó, jegyzó, ellenór és a pénztáros. Az Elnökség tagja csak büntetlen elóéletű és feddhetetlen nagykorú állampolgár lehet. Adataikat a felügyeletet ellátó szervhez be kell jelenteni. Az elnökség tagjainak személyére - a betöltendó tisztség megjelölésével - a Választmány elózetes meghallgatás alapján tesz javaslatot. További személyeket a közgyűlés a jelenlévó tagok többségének szavazatával javasolhat. Az elnökség tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja meg. Az elnökség tagjai a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek. Szavazategyenlóség esetén a szavazást meg kell ismételni, ekkor már csak az azonos szavazatot kapott jelöltekre lehet szavazatot leadni. Bármely elnökségi tag vagy tisztségviseló az elnökségnek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéról. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történó kézhezvételétól válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt a közgyűlés elfogadja. Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki tisztséget az új elnök megválasztásáig az egyik alelnök tölti be. A Társaság megszűntét követó két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetó tisztségviselóje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelózó két évben legalább egy évig - vezetó tisztséget, amely az adózás rendjéról szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetó tisztségviseló, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.) Az elnökség működése Az elnökség gondoskodik a Társaság céljainak megvalósításáról, javaslatot tesz a Társaság vagyonának, ezen célokkal összehangolt, megfeleló felhasználásáról, gondoskodik továbbá a célok eléréséhez szükséges személyi és anyagi feltételek meglétéról és ellátja a szükséges irányítási feladatokat. Az elnökség szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit a Társaság elnöke vagy alelnöke hívhatja össze az általuk meghatározott idópontra és helyszínre. Az ülés idópontját és helyszínét tartalmazó meghívót az elnökségi tagok részére postai úton, telefax, illetve kézbesító útján kell megküldeni, legalább hét (7) nappal az ülés kitűzött idópontját megelózóen. Az elnökség idóról idóre intézkedhet rendszeres elnökségi ülések megtartásáról oly módon, hogy határozatában elóre kitűzi azok idópontját és helyszínét, valamint ezen határozatában rendelkezik arról is, hogy szükséges-e meghívó küldése vagy sem. Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökség tagjainak ötven százaléka + 1 fó jelen van. A határozatképes elnökség gyakorolhatja az elnökség minden jogkörét. Az elnökség az ülésen felmerüló kérdésekben a jelenlévók egyhangú szavazatával dönt. Az elnökség tagjai nyílt szavazással döntenek. Az elnökségi ülésekról jegyzókönyvet kell felvenni, a jegyzókönyvre a közgyűlési jegyzókönyvre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. Az elnökség munkarendjét és feladatmegosztását maga állapítja meg. A elnökségi ülések jegyzókönyveit a Társaság székhelyén kell tárolni oly módon, hogy az elnökség által hozott határozatok idórendben fellelhetók legyenek. A jegyzókönyv nyilvános, azt a Társaság székhelyén elózetes egyeztetés alapján bárki megtekintheti. A elnökség döntéseiról a Társaság tagjait és az egyéb ismert érintetteket írásban postai úton közvetlenül értesíti. 

6.) Az elnök Az elnök irányítja az elnökség munkáját, gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a Társaság feladatainak elvégzéséról. Az elnök felelós az elnökség éves beszámolójának és költségvetési javaslatának elkészítéséért. Gondoskodik a Közgyűlés és a Választmányi ülés összehívásáról és azokat vezeti; gondoskodik a Közgyűlés és a Választmány határozatainak érvényesítéséról; biztosítja az alapszabály és a Társaságot érintó jogszabályok rendelkezéseinek megtartását. 

7.) Az alelnökök Az elnök feladatait akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnökök látják el. 

8.) A titkár, a szerkesztó, a pénztáros, a jegyzó és az ellenór. A titkár, a szerkesztó és a pénztáros, a jegyzó és az ellenór a Közgyűlés határozatainak megfelelóen szervezi és intézi a Társaság ügyeit. 

9.) A felügyelő szerv Figyelemmel azon tényre, hogy a Társaság éves bevétele nem fogja meghaladni az 5.000.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, felügyelő szerv a Társaságnál nem működik. 

10.) A Számvizsgáló Bizottság A Társaság vagyoni jellegű viszonyainak, illetve ügyintézésének évenkénti vizsgálatára a Közgyűlés 3 évre három tagú Számvizsgáló Bizottságot választ. A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és tagjai megbízatásuk idején a Társaságban más tisztséget nem tölthetnek be. A Számvizsgáló Bizottság választására a Választmány megválasztására irányadó szabályok irányadók. 11.) A Magyar Rovartani Társaság azért, hogy a Társaság és általában a magyar entomológia hazai és nemzetközi fontosságát kiemelje, a rovartan, valamint a Társaság célkitűzéseinek megvalósítása terén kiemelkedő munkásságot kifejtett entomológusokat a Társaság által 1960. január 15-én alapított "Frivaldszky Imre emlékplakett"-el tünteti ki. A kitüntetések odaítélésére a Társaság "Frivaldszky Plakett Bizottsága" hivatott. A "Frivaldszky Plakett Bizottság" működését annak szabályzata rögzíti. A működés ellenórzésére a Közgyűlés hivatott. 

ALAPSZABÁLYZAT V. FEJEZET A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 

1.) A Társaságot harmadik személyek és a hatóságok előtt az elnök vagy a titkár képviseli. 

2.) A Társaság bankszámlája felett az elnök és a titkár, az elnök és a pénztáros vagy a titkár és a pénztáros együttesen jogosult rendelkezni. 

3.) A Társaság képviseletében az elnök és a titkár önállóan jogosultak aláírni. Az elnökség eseti meghatalmazása alapján az Elnökség többi tagjai is jogosultak a Társaság önálló képviseletére. 

ALAPSZABÁLYZAT VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Társaság közhasznú jogállást a Fóvárosi Bíróság általi közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 

2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekról szóló 1997. évi CLVI. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit az irányadóak. 

. A Társaság a statisztikai beszámolóit a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezései szerint köteles teljesíteni.